Поглиблений курс української мови

Цей курс викладається виключно українською мовою і розрахований на студентів з вільним або високим рівнем володіння українською мовою для удосконалення їхніх знань з метою професійного використання і складається з трьох частин: Стилістика, Культура Мови й Мовлення, Мистецтво Слова.

Можлива подальша спеціалізація в царині Перекладознавства, Редакторської майстерності або Літературної роботи.

Ви маєте бути носієм української мови або випускником чотирирічної університетської програми з української мови та літератури.

Тривалість: 24 години / 12 занять.

Cost: $360.00.

Індивідуальне наукове консультування можливе за $50.00/год.